KPI-Consulting

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Եթե չկա լուրջ տարբերություն Ձեր և մրցակցի ապրանքի միջև, ապա միակ տարբերությունը պետք է լինի հաճախորդների հետ Ձեր վերաբերմունքը:
ԴԵՎԻԴ ՓԻՓԼԶ